حضور پایگاه در نمایشگاه عملکرد و پیشرفت تحقق محله اسلامی بسیج